همکاری با ما

برای همکاری با شرکت ترند می توانید فرم زیر را تمکیل و ارسال نمایید.
  • اطلاعات فردی نام، شماره تماس، وضعیت تاهل، تاریخ تولد، وضعیت خدمت، ایمیل

  • اطلاعات تخصصی توانایی ها، تخصص

تخصص