ایرانوگرام

وب سایت گردشگری و رزرواسیون
مشاهده وبسایت
ایرانوگرام
تکنولوژی های مورد استفاده

زبان های استفاده شده

Front End

 • Html
 • Css
 • Scss
 • Angular
 • Type script
 • Bootstrap
 • Material Design

back End

 • Asp.net Core 2
 • C#
 • Restful Api
 • JWT
 • EF Core
 • Sql Server

امکانات سایت

نمایش مختصری از امکانات موجود

ایرانوگرام